การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการนำขยะมาประยุกต์ใช้ประโยชน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ม.ค. 61 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี ได้มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ประชาชน เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการนำขยะมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาล มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขาร่วม จำนวน 60 คน ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้, การคัดแยกขยะ, การสาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากขยะอินทรีย์, การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในภาพร่วมประชาชนส่วนใหญ่สนใจอย่างมาก ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีป่าตาลฝากขอบพระคุณ ผอ.ทสจ.ลพบุรี และผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

Comments

comments