การตรวจราชการตามแผน ทส. รอบที่ 2 ของ ผต.ทส. (น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล) เขต 2 จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ณ แปลงเกษตรกลุ่มพืชไร่ (อ้อย/มันสำปะหลัง) ณ บ้านดงตาดำ หมู่ที่ 10 และรูปแบบที่ ณ บ้านดงมะรุม หมู่ที่ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเจาะน้ำบาดาลของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต สระบุรี ในพื้นที่บ้านดงมะรุม ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต สระบุรี (นายทนงศกัดิ์ล้อชูสกุล) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาน้ำบาดาล เขต สระบุรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลเขต สุพรรณบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ การต้อนรับโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนและผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต สระบุรี รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

Comments

comments