กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดลพบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อรองรับกาเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ทื่ 23 พฤษภาคม 2561 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ.ลบ. ได้ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ลบ. กรมป่าไม้ อำเภอลำสนธิ และอบต.เขาน้อย จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดลพบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยจัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมขึ้น ณ วัดป่าชุมชน ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โดยมีพลตรีอดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์เป็นประในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 350 คน ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กอ.รมน.จังหวัด ลบ. นายอำเภอลำสนธิและส่วนราชการประจำอำเภอ คณะครูและนักเรียน รร.บ้านเหวตาบัว รร.บ้านท่าพลู รร.บ้านปรางค์น้อยพัฒนา อบต.เขาน้อย ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้จำนวนรวม 2,000 ต้น

Comments

comments