ประชุม สัมมนา ระดมความคิด จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่เชิงประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กันยายน 2561 ผอ.ทสจ.ลบ. ร่วมประชุม สัมมนา ระดมความคิด จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่เชิงประยุกต์ตามแนวพระราชดำริฯ (รัชกาลที่ 9 ) ในเรื่องการสร้างป่าสร้างรายได้ ในมิติของการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระยะยาว ระยะกลาง และแผนปฏิบัติในระยะสั้น โดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่และเครือข่ายพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เคียง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริฯ จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดป่าชุมชน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

Comments

comments