สำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารขยะรีไซเคิล ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ม.ค. 61 ส่วนสิ่งแวดล้อมสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารขยะรีไซเคิล ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย จากการสอบถามความต้องการเบื้องต้นของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีกิจกรรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง,การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้,การปลูกพืชอินทรีย์,การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ฯ เป็นต้น และโรงเรียนเสนอให้ สนง.ทสจ.ลพบุรี อบรมให้ความรู้การดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะหรือ Zerowaste เพิ่มเติมความรู้ด้วย

Comments

comments