อำนาจหน้าที่

1) การอนุญาต  ควบคุม  กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าไม้แปรรูป  โรงค้าสิ่งประดิษฐ์

     2) การอนุญาต  ควบคุม  กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์

     3) การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน

     4) การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่

     5) การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ

     6) ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

     7) จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด

     8) ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด

     9) ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด

     10) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ