อำนาจหน้าที่

1) ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด

2) ประสานการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบกำกับ  ดูแล  ส่งเสริมเผยแพร่บำรุงรักษา  และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด

3) กำกับ  ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดิน

4) อนุญาต  ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล

5) ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด

6) กำกับ  ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด