อำนาจหน้าที่

1) จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

3) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

4) ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ

5) ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ