อำนาจหน้าที่

1) บริหารงานสำนักงาน

2) บริหารงานการคลัง  งบประมาณและพัสดุ

3) บริหารงานบุคคล

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย