บุคลากรส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

นายทรงศักดิ์  สุขเกษม

นายทรงศักดิ์ สุขเกษม

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
นายสุระโชติ   ทองบู่

นายสุระโชติ ทองบู่

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นางสาวสายฝน  สว่างจิต

นางสาวสายฝน สว่างจิต

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ