บุคลากรส่วนยุทธศาสตร์

นายสุเทพ   เร่งรัด

นายสุเทพ เร่งรัด

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
นางอรอุมา  เภตรา

นางอรอุมา เภตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ