บุคลากรส่วนยุทธศาสตร์


นายสุเทพ   เร่งรัด

นายสุเทพ เร่งรัด

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส


นางอรอุมา  เภตรา

นางอรอุมา เภตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ