บุคลากรส่วนสิ่งแวดล้อม


นายชิดชัย  บุญพิทักษ์

นายชิดชัย บุญพิทักษ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ


นางสาวจงรัก  พหลยุทธ

นางสาวจงรัก พหลยุทธ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ


นายธเนศ   แตงสาตร์

นายธเนศ แตงสาตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวพัชราวดี  คำรอด

นางสาวพัชราวดี คำรอด

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม