บุคลากรส่วนอำนวยการ

นางแสงจันทร์ เติมลาภ

นายมานพ วงษ์มี

นางม่านฟ้า แสงสมัย

นางสาวเบญจมาศ เสาร์สุรินทร์