ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

1.1.4.อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

1. จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดรวมทั้งติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อย โซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  กำกับ  ดูแล  ส่งเสริม  เผยแพร่  บำรุงรักษา  และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด  รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. กำกับ  ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและกิจการประปา

5. ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน  อนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

มีการแบ่งงานภายใน 5 ส่วน

1. ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

     1) บริหารงานสำนักงาน

     2) บริหารงานการคลัง  งบประมาณและพัสดุ

     3) บริหารงานบุคคล

     4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

     2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

     3) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

     4) ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ

     5) ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ

 

3. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) การอนุญาต  ควบคุม  กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าไม้แปรรูป  โรงค้าสิ่งประดิษฐ์

     2) การอนุญาต  ควบคุม  กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์

     3) การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน

     4) การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่

     5) การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ

     6) ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

     7) จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด

     8) ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด

     9) ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด

     10) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 

4. ส่วนทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด

     2) ประสานการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบกำกับ  ดูแล  ส่งเสริมเผยแพร่บำรุงรักษา  และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด

     3) กำกับ  ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดิน

     4) อนุญาต  ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล

     5) ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด

     6) กำกับ  ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด

 

6ส่วนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) จัดทำและรวบรวมแผนงบประมาณประจำปี

     2) แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    3) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

     4) คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด

     5) ดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร      

     6) จัดทำและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงาน

     7) ดำเนินเกี่ยวกับการตรวจราชการ