ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
     • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
• พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจในการรับบริการ
• พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
• พัฒนามาตรการในการประหยัดพลังงาน
• พัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์

 • อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน ประชาชน และผู้สนใจ
  • ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด
  • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ