โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 พ.ค.2561 ผอ.ทสจ.ลพบุรี มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ณ วัดหนองรี อ.ลำสนธิ โดยมีนิทรรศการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดลพบุรีนำกล้าไม้ร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมโครงการด้วย

Continue Reading

ประชุมชี้แจงโครงการการพัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

วันที่ 24 พ.ค.2561 ผอ.ทสจ.ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการการพัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ระยะครึ่งแผน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Continue Reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 23-25 พ.ค.61. ผอ.ทสจ.ลพบุรี มอบส่วนทรัพยากรน้ำเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

Continue Reading

อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.จังหวัดลพบุรี ตามหลักสูตรมาตราฐาน ทสม.ประจำการ 2561

ส่วนสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.จังหวัดลพบุรี ตามหลักสูตรมาตราฐาน ทสม.ประจำการ 2561 ระหว่าวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองยายโต๊ะ และแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมีกิจกรรมเครือข่าย ทสม.เช่น อบรมให้ความรู้, การศึกษาแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ,การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร และ ทสม.จิตอาสาฟื้นฟูและทำแนวป้องกันไฟป่า โดยมีเครือข่าย ทสม.เป้าหมายเข้าร่วม 100 คน

Continue Reading

กิจกรรม Morning Brief ครั้งที่ 7

วันที่ 22 พ.ค.61 เวลา 07.00 น. ผอ.ทสจ.ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Morning Brief ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมภานุสรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้พบปะพูดคุยหารือข้อราชการต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประสิทธฺภาพในการทำงาน

Continue Reading

ร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผวจ.ลพบุรี มอบหมาย ผอ.ทสจ.ลพบุรี พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ สนง.ทสจ.ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมหลวงปู่สุข (401) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Continue Reading

ร่วมหารือแนวทางการจัดทำแผนอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผอ.ทสจ.ลพบุรี และส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำแผนอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ 4 จ. คือ นครสวรรค์ ลพบุรี อยุธยา และสมุทรปราการ ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดย บ.ปตท.จำกัด ได้เข้ามาหารือร่วมกับ ผวจ.ลพบุรี , สนง.ทสจ.ลพบุรี, สนง.พศ.ลพบุรี, อ.เมือง และ อ.ท่าวุ้ง

Continue Reading

สัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติ” (ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 15.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติ” (ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน) และ สนง.ทสจ.ลพบุรี (ผอ.ทสจ.ลพบุรี และ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ) เข้าร่วมด้วย ในการนี้มีจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากลิงในระดับวิกฤติและจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 12 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสตูล จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร

Continue Reading

ประชุมวางแผนและเตรียมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. จังหวัดลพบุรี

วันที่ 15 พ.ค.61 ส่วนสิ่งแวดล้อม และส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมวางแผนและเตรียมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการพืชปลอดภัย สัตว์ป่าปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล โดยมีนายศรีชัย ตันทโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ ที่ประชุมกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น บวชป่า, ปลูกต้นไม้,ยิงกล้าไม้,ปลูกพืชสมุนไพร,ทำโป่งเทียม,เติมน้ำให้สัตว์ป่า,ทำแนวป้องกันไฟป่า,นิทรรศการให้ความรู้ เป็นต้น ซึ่งเบื้องต้นเครือข่าย ทสม.กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 15 มิ.ย.61 ณ เขตห้ามล้าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

Continue Reading