ประชุมแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาสัตว์ในพื้นที่ จ.ลพบุรี

วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 14.00 น. ผอ.ฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สนง.ทสจ.ลพบุรี เป็นประธานการประชุมแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาสัตว์ในพื้นที่ จ.ลพบุรี ณ ห้องประชุม think tank ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

Continue Reading

ประชุมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ของกลุ่ม กอ.รมน.จังหวัดภาคกลางตอนบน

วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น. ผอ.ฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สนง.ทสจ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ของกลุ่ม กอ.รมน.จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จ.ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี โดย มทน.1 / รอง.ผอ.รมน.ภาค 1(1) (พล.ท.ธรรมนูญ วิถี) ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

Continue Reading

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 ก.พ. 61 เวลา 15.30 น. ผอ.ฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สนง.ทสจ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

Continue Reading

ถวายพานพุ่มราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในงานแผนดินพระนารายณ์ ครั้งที่ 31

วันที่ 16 ก.พ.61 สนง.ทสจ.ลพบุรี นำโดยนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 31 ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธาน

Continue Reading

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศลและร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 16 ก.พ.61 ข้าราชการ พนักงาน สนง.ทสจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตัดบาตรถวายเป็นราชกุศลและร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลพบุรี ได้แก่ เจ้าพ่อพระกาฬ, เจ้าพ่อปากจั่น, เจ้าพ่อเทพ, เจ้าพ่อศาลลูกศร เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น

Continue Reading

กิจกรรมแต่งไทยสายย่อ

วันที่ 31 ม.ค.61 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งไทยสายย่อ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการออกกำลังกายในวันพุธตามนโยบายรัฐบาลและรณรงค์การแต่งไทยในงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 31 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นประธาน และมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น

Continue Reading

ประชุมและตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำเสียและกลิ่นเหม็นของบริษัทชิโนสยาม

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 เวลา 9.00 น. ผอ.สวล. เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำเสียและกลิ่นเหม็นของบริษัทชิโนสยามฯ ตามแจ้งของอำเภอพัฒนานิคมฯ ซึ่งอำเภอจะได้สรุปแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป

Continue Reading

พิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป)

วันที่ 30 มกราคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป) ณ ค่ายลูกเสือแชมเปี้ยน แคมป์ ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5(สระบุรี) มีผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน

Continue Reading

สำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารขยะรีไซเคิล ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2561

วันที่ 30 ม.ค. 61 ส่วนสิ่งแวดล้อมสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารขยะรีไซเคิล ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย จากการสอบถามความต้องการเบื้องต้นของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีกิจกรรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง,การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้,การปลูกพืชอินทรีย์,การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ฯ เป็นต้น และโรงเรียนเสนอให้ สนง.ทสจ.ลพบุรี อบรมให้ความรู้การดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะหรือZerowasteเพิ่มเติมความรู้ด้วย

Continue Reading

การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการนำขยะมาประยุกต์ใช้ประโยชน์

วันที่ 30 ม.ค. 61 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี ได้มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ประชาชน เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการนำขยะมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาล มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขาร่วม จำนวน 60 คน ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้, การคัดแยกขยะ, การสาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากขยะอินทรีย์, การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในภาพร่วมประชาชนส่วนใหญ่สนใจอย่างมาก ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีป่าตาลฝากขอบพระคุณ ผอ.ทสจ.ลพบุรี และผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

Continue Reading